Compromisos de la xarxa

Produir, distribuir, consumir: tot ha de ser reinventat. El Rusc Que Diu Sí! és una de les moltes iniciatives que acompanyen la societat cap a aquest nou propòsit. La nostra xarxa permet l’accés a productes locals i de qualitat, donant suport a una agricultura del futur i oferint-li els mitjans per desenvolupar-se. Per afrontar aquests reptes, els productors, els Responsables de Rusc i la nostra empresa se sumen al compromís de confiança, transparència i professionalitat. Acceptant aquesta declaració, ens comprometem al següent: 

 

EL RESPONSABLE DE RUSC ES COMPROMET A:

1. Organitzar vendes regulars i seleccionar l’oferta amb deteniment: qualitat, varietat, preu, distància, presència de productes bàsics. 

2. Organitzar les distribucions en un local que sigui espaiós (mínim 40m2) i agradable, permetent d’aquesta manera que els productors puguin presentar els seus productes en les millors condicions d’higiene i comoditat.  

3. Enriquir contínuament la xarxa amb nous consumidors per proporcionar als productors una sortida de comercialització competitiva. 

4. Animar el Rusc a través de les eines de la plataforma (missatges, fòrum, etc.), però també durant les distribucions (degustacions, etc.) i fora de l’espai del Rusc (visites a les finques dels productors, etc.)

5. Tenir la voluntat de compartir i col·laborar amb els altres Responsables de la regió; donar la benvinguda als nous Ruscs d’una manera acollidora i construir col·laboracions positives pel desenvolupament de la zona. 

6. Informar als productors i consumidors quan hi hagi decisions importants, respectant els següents preavisos: 

  • Un mes si s’anul·la una distribució. 
  • Un mes, essent dos mesos el temps recomanat, si es trenca una col·laboració amb un productor que respecta els seus compromisos.
  • Un mes, essent tres mesos el temps recomanat, si es vol tancar el Rusc i deixar de ser Responsable. 

7. Posar en contacte als productors i consumidors, explicant a cadascú les expectatives i inquietuds de l’altre. En termes generals, ser empàtic, difondre les bones idees i incentivar les propostes interessants. 

8. Respectar la privacitat i la llibertat dels consumidors i productors: no contactar amb ells per a qualsevol cosa ni sense criteri, i no utilitzar les seves dades personals amb finalitats diferents a les d’El Rusc Que Diu Sí!

9. No s’ha d’obligar als productors a entregar els seus productes si no s’ha aconseguit el mínim de comanda. 

10. Mantenir un contacte constant amb La Colmena Mamá i informar-la de qualsevol canvi relacionat amb l’activitat del Rusc (local, estatut jurídic, nom del Responsable, correu electrònic, etc.)

 

EL PRODUCTOR ES COMPROMET A: 

1. Proposar productes locals el més pròxims possibles al Rusc, dintre d’un límit de 250 km (essent la distància mitjana actual de 43 km), que provinguin directament d’explotacions agrícoles o elaboradors locals inscrits a la plataforma. 

2. Comunicar clarament sobre els productes proposats, detallant la seva composició, característiques, explotació d’origen i mètodes de producció; en particular, omplint les fitxes descriptives online. 

3. Assegurar la distribució dels productes si s’arriba al mínim de comanda, i fer un esforç per acompanyar el llançament dels nous Ruscs, en particular mitjançant l’establiment d’un mínim de comanda fàcilment accessible. 

4. Assegurar que cada consumidor rep una comanda conforme a la que ha fet online a la web. 

5. Entregar i distribuir els productes d’acord amb les normes sanitàries vigents, especialment pel que fa a la cadena de fred i l’embalatge.

6. Assegurar l’entrega dels productes directament als consumidors el més sovint possible, o confiar aquesta tasca a un tercer (que no sigui el Responsable de Rusc), respectant així el marc de la venda directa. 

7. Ser puntuals el dia de la distribució, de manera que els consumidors que arribin primer puguin recuperar les seves comandes sense esperar i en les millors condicions.

8. Promoure l’ajuda mútua i la bona comprensió entre els productors de la xarxa d’El Rusc Que Diu Sí! 

9. Participar en l’animació del Rusc creant vincles amb els consumidors i els Responsables, associant-se a les activitats del Rusc: presència i degustacions durant les distribucions, visites d’explotació, etc.

10. Informar al Responsable de Rusc en cas de parar la col·laboració, amb un preavís d’1 mes

 

LA COLMENA MAMÁ ES COMPROMET A:

1. Seleccionar els projectes de Ruscs segons la seva rigurositat i els seus factors d’èxit, assegurant en particular la bona distribució de Ruscs en el territori, per satisfer a tots els actors de la xarxa; i més endavant formar, assessorar i encoratjar als Responsables de Rusc durant tota la seva activitat. 

2. Acompanyar els productors en els passos que realitzin dins de la web i de la xarxa, tot protegint la seva llibertat d’acord amb els principis de la venda directa (participació voluntària, establiment dels seus propis preus i condicions de comercialització). 

3. Animar la xarxa de Ruscs perquè es mantingui viva, professional i participativa. Promoure-la a Internet, als mitjans de comunicació i entre les institucions.

4. Acceptar dintre de la xarxa els productors que aposten per la producció sostenible, a petita escala i dintre del circuit curt.  

5. Fer una tasca de sensibilització tant dintre de la xarxa com al públic en general en referència al món de la producció i l’elaboració local. 

6. Vetllar perquè el pagament dels productes i serveis es faci efectiu tant als productors com als Responsables, així com assegurar el reemborsament dels consumidors, assumint la responsabilitat de possibles problemes tècnics relacionats amb el sistema de transaccions online.

7. Comunicar de forma transparent sobre els costs de servei, les millores de la web i sobre els nous serveis oferts als productors i Responsables de Rusc per tal de mantenir i desenvolupar localment l’impacte econòmic i social. 

8. Prendre en compte els comentaris dels usuaris per desenvolupar regularment nous serveis, que permetin millorar tant l’activitat econòmica com la vida social dins de la plataforma web. 

9. Assegurar que les dinàmiques locals no es dissolguin quan el Responsable de Rusc posi fi a la seva activitat i en aquest moment acompanyar la transició del Rusc i del seu nou Responsable de la manera més harmoniosa possible. 

10. Mantenir una posició neutral i objectiva en les disputes que es puguin ocasionar entre els consumidors, els Responsables o els productors.